Slotlaan 16
1693 KT Wervershoof
Telefoon: 0615 - 084213

 
Installatiebedrijf R. Kors
Home > Disclaimer

Diclaimer en Privacy

Gebruikersvoorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (korscv.nl) van Installatiebedrijf R. Kors gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Installatiebedrijf R. Kors en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Installatiebedrijf R. Kors kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Installatiebedrijf R. Kors geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a.

De website (korscv.nl) is eigendom van Installatiebedrijf R. Kors. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Installatiebedrijf R. Kors of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Installatiebedrijf R. Kors. De brondcode van de website gwoinstallatie.nl, inclusief de database blijft ten alle tijde eigendom van Installatiebedrijf R. Kors en mag mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Installatiebedrijf R. Kors worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Installatiebedrijf R. Kors worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Hyperlinks

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Installatiebedrijf R. Kors worden geŽxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Installatiebedrijf R. Kors van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Privacy

Installatiebedrijf R. Kors respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door Installatiebedrijf R. Kors tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Installatiebedrijf R. Kors aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van Installatiebedrijf R. Kors wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door Installatiebedrijf R. Kors een e-mail te sturen.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Installatiebedrijf R. Kors maakt op haar websites geen gebruik van cookies.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken gaat u er mee accoord dat Installatiebedrijf R. Kors niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Installatiebedrijf R. Kors. Een en ander laat onverlet dat Installatiebedrijf R. Kors in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Installatiebedrijf R. Kors.

Toegang

Installatiebedrijf R. Kors behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen

Installatiebedrijf R. Kors behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.